Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Kiiv
Kiekenborrestraat 2C; 9470 Denderleeuw

Info@kiiv.be

+32(0)486 71 24 13

Ondernemingsnummer: 0682.596.423.

BTW-nummer: BE0682596423

 

VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en uitdrukkelijk aanvaard door kiiv. Zelfs dan blijven deze voorwaarden op aanvullende wijze van toepassing.
 2. De offertes zijn vrijblijvend, in die zin dat de overeenkomst slechts tot stand kwam na de aanvaarding door kiiv van de bestelling.
 3. Behoudens schriftelijk overeengekomen andere termijn zijn facturen contant betaalbaar bij kiiv. In geval van laattijdige betaling is er door de cliënt een conventionele rente verschuldigd van 15%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van €25, één en ander zonder dat er een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is. Door laattijdige betaling van één factuur worden alle andere, zelfs nog niet vervallen, vorderingen van de verkoper opeisbaar. In dat geval is het hen tevens toegelaten de uitvoering van de lopende contracten te schorsen, zonder dat er een ingebrekestelling vereist is.
 4. De door kiiv geleverde goederen blijven hun eigendom tot na volledige betaling van de prijs. Wanneer de cliënt nalaat zijn verbintenis uit te voeren, is kiiv gerechtigd de koop te ontbinden door kennisgeving van deze wil bij aangetekend schrijven.
 5. De leveringsdata worden bij benadering opgegeven en kunnen geenszins aanleiding zijn tot schadeloosstelling.
 6. Bij niet-conforme en/of gebrekkige levering van goederen of diensten is de schadevergoeding in elk geval beperkt tot de waarde van de prestaties, die het voorwerp van slechte uitvoering waren. In geen geval kan de gevolgschade van de cliënt of van derden worden verhaald.
 7. In geval van verbreking van een overeenkomst, heeft kiiv recht op 25% van het nettobedrag als vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst, voor zover met de uitvoering van de overeenkomst nog geen aanvang werd genomen. Deze bepaling ontneemt het recht aan kiiv niet om desgevallend de uitvoering van de overeenkomst te vorderen of hogere schade te bewijzen.
 8. De geleverde goederen en diensten worden verondersteld aanvaard te zijn uiterlijk 8 dagen na levering of publicatie. De conformiteit van de levering met de bestelling dient bij in ontvangstname te worden gecontroleerd. Niet-naleving van deze termijn heeft tot gevolg dat de klacht niet meer dient te worden onderzocht of beantwoord.
 9. Blijven de eigendom van kiiv: alle patronen, de originele tekeningen, de rechten voor het maken van herdrukken van geleverde stiffen & eindproducten, de rechten op door kiiv geleverde eindproducten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
 10. Alle door kiiv geleverde werk, illustraties, patronen en andere diensten zijn ondeelbaar. D.w.z. dat zij uitsluitend in hun oorspronkelijke vorm mogen gebruikt worden, geen onderdelen los mogen gebruikt worden, en geen wijzigingen mogen aangebracht worden zonder schriftelijke goedkeuring van kiiv
 11. kiiv mag zijn werk van een merkteken voorzien.
 12. Voor geschillen,die voortvloeien uit de toepassing van de overeenkomsten met kiiv, is de Rechtbanken van Gent, afdeling Aalst bevoegd of deze van de cliënt, naar keuze van kiiv. Dit geldt eveneens voor de contractanten met rechtsonderdanen van de E.G. overeenkomstig het E.E.G.-verdrag van 27.09.1968. 13. In geval de cliënt veroordeeld wordt zullen alle kosten van gerecht, advocaat en eventuele andere kosten (zoals expertises, enz.) vergoed worden aan kiiv.